Heading wie zijn wij

Bij Born To Grow staan een tiental uitgangspunten centraal die Born To Grow uniek en succesvol maken. Deze uitgangspunten zijn zeer belangrijk voor ons en zijn zichtbaar in al onze management en advies opdrachten

Onze uitgangspunten:
• Aandacht voor de kernvraag
• Hard en zacht zijn beide van belang
• Veel tijd voor de mens
• Het ambacht staat centraal
• Heldere rolverdeling in organisatie en project
• Eerlijke en open integrale analyse
• Focus op de potentiële kracht van de organisatie
• Bezint eer ge begint
• Praktisch advies gebaseerd op een wetenschappelijke aanpak
• Aan de slag in plaats van eindeloze plannen


Aandacht voor de kernvraag
Confusius wist al dat een probleem helder formuleren al de helft van de oplossing is. Niettemin gaan veel westerse bedrijven hier snel aan voorbij. Te snel wordt alle energie op het vinden van een oplossing gericht, zonder dat de vraag helder is. Aziatische bedrijven doen dit beter. Meer dan 50% van de energie wordt gebruikt voor het vinden van draagvlak voor het formuleren van de juiste vraag. Als de vraag helder is en gedeeld wordt door de sleutelfiguren in de organisatie, is het antwoord meestal snel gevonden.

Hard en zacht
Een organisatie bestaat uit harde en zachte factoren. De harde factoren zijn bijvoorbeeld de geformuleerde strategie, processen, systemen en externe omgeving. Zachte factoren zijn bijvoorbeeld de cultuur, de managementstijl, de motivatie van de betrokkenen en het klimaat. Een onderneming bestaat uit hard én zacht. Als een van de twee te weinig aandacht krijgt is het beeld van de organisatie te eenzijdig en worden oplossingen niet gevonden.

Tijd voor de mens; slow change

Complexe veranderingen gaan altijd gepaard met veel onzekerheid en weerstand. De meeste verandertrajecten mislukken omdat te weinig is geïnvesteerd in de mens. Of dit nu klanten, leveranciers, werknemers of managers zijn. Born To Grow investeert veel tijd in het spreken met betrokkenen om een gedegen inzicht te krijgen in de drijfveren, angsten en belangen van de belangrijkste spelers. Onze ervaring leert dat deze kalme, relaxte aanpak leidt tot gezamenlijkheid.

Het ambacht staat centraal
Met de opkomst van de organisatiekunde in de jaren ’70 zijn er veel organisatie theorieën en concepten geweest die onze blik op organisaties definitief veranderd hebben; waardeketens, procesbeschrijvingen, SWOT-analyses, kerncompetenties, business modellen, organisatiestructuren, technische architectuur, etc. Ondanks de grote waarde van al deze theorieën en concepten, is het ambacht daarbij soms vergeten. Modellen werden gebruikt zonder na te denken over het ambacht en de vakmensen die het vak moesten uitoefenen.

Heldere rollen in organisatie en project

Nogal wat organisatieveranderingen gaan de mist in omdat de verschillende rollen van de verschillende spelers niet goed gedefinieerd zijn en de procesgang onduidelijk is. Born To Grow is altijd heel helder over de rollen die alle spelers moeten spelen in het toneelstuk dat organisatieverandering heet. Born To Grow ziet er ook op toe dat iedere speler zijn rol goed invult.

Eerlijke, open en integrale bedrijfsanalyse
Wij geven opdrachtgevers een eerlijke en heldere integrale analyse van de organisatie en de veranderkracht van de organisatie. Ons motto is: “zeggen wat je zeggen moet”. Daarbij kijken wij naar alle elementen van de organisatie (omgeving, cultuur, management, besturing, processen en technologie) en hoe deze elementen samenhangen. Uit de analyse ontstaat vaak een open en eerlijk gesprek met de opdrachtgever. De krachtige analyse en open mening is de opmaat tot het daadwerkelijk realiseren van verbeteringen.

De potentiële kracht van de organisatie
De potentie van de organisatie wordt vaak onvoldoende herkend. Veel aandacht van het management gaat vaak zitten in het verbeteren van de zwakheden en niet naar het verder versterken van de al bestaande kracht. Soms is dat jammer, omdat zo veel mogelijkheden onbenut blijven. Daarom wordt in de integrale analyse ook specifiek gekeken naar de potentie van de organisatie.

Bezint eer ge begint
Het is belangrijk dat er een diep inzicht is in de veranderkracht en de veranderhefbomen van de organisatie. Born To Grow is ervan overtuigd dat twee belangrijke elementen cruciaal zijn voor een succesvolle organisatieverandering; 1) een diep inzicht in de eigen organisatie en 2) de durf om moeilijke beslissingen te nemen. Als één van deze twee elementen ontbreekt, zal de verandering mislukken.

Praktisch advies gebaseerd op een wetenschappelijke aanpak
Onze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijke theorieën (o.a. het werk van Argyris). Wetenschap gaat bij Born To Grow hand in hand met praktisch organisatieadvies. Door de wetenschappelijke basis en methoden voorkomen wij dat harde adviezen worden gegeven die gebaseerd zijn op halve waarheden en beperkte waarnemingen.

Aan de slag
Veel organisaties lijden aan “Paralysis by Analysis”. Het ene rapport volgt de vorige op, zonder dat de organisatie een stap verder komt. Wij geloven in concrete acties die de kern raken, niet in dikke rapporten.